Ako čerpať dovolenku podľa Zákonníka práce počas prázdnin

kniznica

Zákonník práce ustanovuje viacero pravidiel, ktoré je potrebné dodržiavať pri čerpaní dovolenky. Štandardne má zamestnanec v trvalom pracovnom pomere nárok na štyri týždne dovolenky za kalendárny rok. Jej dĺžka sa však môže meniť v závislosti od veku, či povolania. Problematika dovolenky je upravená v ustanoveniach Zákonníka práce (§ 100 až § 117 z. č. 311/2001 Z. […]

Stravné  a náhrada pri pracovnej ceste od 01.05.2022

kniznica

Od 1. mája 2022 dochádza k zmene sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách. Zároveň sa zvyšuje aj základná náhrada za kilometer jazdy pri pracovnej ceste. Sadzby stravného pri tuzemských pracovných cestách(diéty) od 01.05.2022 Od 1. mája 2022 sú platné vyššie sadzby stravného pre tuzemské pracovné cesty. Sumy stravného pre časové pásma sú: – 6,-EUR pre časové […]

Kurzarbeit od 1.3.2022

kniznica

Od 1. marca 2022 majú zamestnávatelia možnosť žiadať o novú podporu v čase skrátenej práce. Kurzarbeit je určený len pre zamestnancov a zamestnávateľov. Trvalý kurzarbeit sa nevzťahuje na zamestnávateľov a zamestnancov pôsobiacich v štátnej správe. Ide o podporu zamestnávateľov, preto podpora bude adresovaná zamestnávateľom, ktorým má poskytnúť čiastočnú úhradu nákladov na mzdy ich zamestnancov v čase, kedy vplyvom vonkajšieho […]

Podmienky zamestnávania mladistvých zamestnancov

kniznica

Vo všeobecnosti platí, že zamestnávaniu chránených skupín zamestnancov, ako sú aj mladiství zamestnanci je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Dôraz je potrebné klásť najmä na výsledky posúdenia zdravotnej spôsobilosti lekárom a na obmedzenia, ktoré lekár posúdi, a jeho odporúčania. V našom najnovšom článku si stručne priblížime pracovné podmienky mladistvých zamestnancov. Mladistvým zamestnancom je zamestnanec mladší ako 18 rokov. Pri zamestnávaní […]

Novela Zákonníka práce účinná od 01. marca 2020

kniznica

Cieľom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré je predkladateľom predmetnej novely je predovšetkým zlepšiť podmienky podnikateľského prostredia na Slovensku, avšak novela v niektorých prípadoch reaguje aj na dôsledky pandémie COVID-19,nakoľko počas obdobia pandémie mnoho zamestnancov vykonávalo prácu alebo aj v súčasnosti vykonáva prácu v režime home office, pričom náš aktuálne platný zákon č.311/2001 Z.z. Zákonník práce, nie celkom […]

Skončenie pracovného pomeru výpoveďou má svoje pravidlá aj počas núdzové stavu a pandémie COVID-19

kniznica

Ochorenie COVID-19 a vyhlásenie núdzového stavu nepochybne značne poznačilo ekonomické aktivity väčšiny zamestnávateľov. Zamestnávatelia sa s prepadom svojich ziskov snažia vyrovnať rôznym spôsobom, pričom jedným z nich je aj prepúšťanie svojich zamestnancov. Avšak netreba zabúdať, že skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa akýmkoľvek spôsobom má svoje pravidlá aj počas núdzového stavu. V našom článku sa bližšie pozrieme na pravidlá skončenia […]

Práva a povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov počas núdzového stavu

kniznica

Od 1. októbra 2020 na území Slovenskej republiky opäť v súvislosti s pandémiou COVID- 19 platí núdzový stav. V uvedenom článku sa pozrieme na to, ako sa vyhlásenie núdzového stavu týka zamestnancov s poukazom na zákon č. 66/2020 Z.z, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z.Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré […]