Prevod väčšinového obchodného podielu v spoločnosti po novelizácií

kniznica

Do účinnosti dňa 17.07.2022 vstúpi novelizácia  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „ ObZ“), a to konkrétne ustanovenia § 115 ObZ, ktorý svojim legislatívnym znením upravuje práva a povinnosti spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej len „s.r.o.“) vo vzťahu k prevodu väčšinového  obchodného podielu.  Podľa aktuálnej platnej právnej úpravy § 115 ods.5 ObZ účinnej do 16.07.2022 […]

Novela Živnostenského zákona

kniznica

Jedným z cieľov predkladaného návrhu zákona, je v súlade s princípom „jedenkrát a dosť“ pokračovať v snahe o odbúranie neprimeranej administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb,  nakoľko je neúčelné, aby orgány verejnej moci požadovali preukazovanie skutočností, ak si tieto skutočnosti vedia samé získať prostredníctvom informačných systémov verejnej správy alebo sú im známe z ich úradnej činnosti. […]

Pomoc daňovníkom postihnutým ekonomickými opatreniami z dôvodu pandémie COVID-19

kniznica

Cieľom návrhu zákona, ktorý bol schválený dňa 29.01. 2021, a ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení ďalších zákon, je predovšetkým pomôcť daňovníkom postihnutým ekonomickými opatreniami prijatými v rámci mimoriadnej situácie vyvolanej nebezpečnou nákazlivou ľudskou chorobou Covid-19, a to zmiernením […]

Podmienky vyhlásenia malého konkurzu

kniznica

Zmena právnej úpravy malého konkurzu v zákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.7/2005 Z. z.“) s účinnosťou od 01.01.2021 vytvára právny rámec pre jednoduché, efektívne, hospodárne a rýchle likvidačné konanie. Novo vystavaná konštrukcia malého konkurzu má za cieľ prispieť […]

Legislatívny zámer rekodifikácie práva obchodných spoločnosti

kniznica

Dňa 11.01.2021 ministerstvo spravodlivosti do medzirezortného pripomienkovania a na verejnú diskusiu predložilo legislatívny zámer rekodifikácie práva obchodných spoločnosti. Medzirezortné pripomienkové konanie a verejná diskusia budú ukončené  k 26.02.2021. Konkrétne legislatívne ciele V legislatívnom zámere ministerstvo spravodlivosti navrhuje zachovanie štyroch právnych foriem obchodných spoločností, a to verejnú obchodnú spoločnosť, komanditnú spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným a akciovú spoločnosť. Z legislatívneho zámeru vyplýva, […]

Dočasná ochrana podnikateľov predĺžená do 31.12.2020

kniznica

V súvislosti s pandémiou COVID-19 od 12.mája bola sprístupnená možnosť podnikateľov požiadať o dočasnú ochranu. Účelom dočasnej ochrany podnikateľov bolo predovšetkým získanie času, v ktorom podnikateľským subjektom nehrozí tlak zo strany veriteľov, a teda aj zmiernenie dopadov pandémie na podnikateľov so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorí získali podnikateľské oprávnenie pred 12.03.2020. Dočasná ochrana sa však nevzťahuje na banku, inštitúciu elektronických peňazí, […]

Zmeny v obchodnom zákonníku účinné od 01.10.2020

kniznica

Od 01. októbra 2020 je účinná minuloročná novela Obchodného zákonníka a zákona o obchodnom registri. Nová právna úprava nastoľuje zmeny významne pre podnikateľov vo viacerých oblastiach. V tomto článku sa budeme venovať základnému prehľadu tých najdôležitejších zmien, ktoré táto novela priniesla, a ktoré budú mať podstatný vplyv na dotknuté právne vzťahy. Podstatné zmeny v priebehu […]