Vedeli ste, že porušovanie práv duševného vlastníctva predstavuje pre malé a stredné firmy v európskom priestore najväčšiu hrozbu? Najčastejšie falšovanými sú elektronika a odevy. Aktuálne je stále možné požiadať o refundáciu nákladov na ochranu patentu do výšky až 1000 eur. Využite túto príležitosť do konca roka 2023. Takéto sú podmienky a postup.

zápis ochrannej známky

Definícia ochrannej známky

Právom duševného vlastníctva pre oblasť ochranných známok sa zaoberá Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Podľa neho ochrannú známku môže tvoriť akékoľvek označenie, najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, farby, tvar tovaru či obalu tovaru alebo zvuky, ak je toto označenie spôsobilé:

 • rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby a
 • byť vyjadrené v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky.

Ako zapísať ochrannú známku?

Pre získanie ochrannej známky je potrebné podať na Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky prihlášku na predpísanom tlačive. Okrem samotnej žiadosti musí obsahovať identifikačné údaje prihlasovateľa, v prípade potreby i údaje zástupcu prihlasovateľa; znenie alebo zreteľné a reprodukciu umožňujúce vyobrazenie prihlasovaného označenia, v prípade trojrozmerného označenia jeho plošné vyobrazenie;  zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané ako ochranná známka; podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu.

Po podaní a zaplatení správneho poplatku úrad prihlášku preskúma a ak spĺňa podmienky, zverejní ju vo vestníku. Akékoľvek námietky je možné podávať do 3 mesiacov od zverejnenia. Pokiaľ je všetko v poriadku, odsúhlasené, úrad vykoná zápis do registra a vydá majiteľovi osvedčenie. 

Platnosť zápisu ochrannej známky je 10 rokov odo dňa podania prihlášky, avšak túto dobu je možné na žiadosť predĺžiť o ďalších 10 rokov.


JUDr. Roman
Hriadel ml.

Managing partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

JUDr. Michaela
Husárová

Advokátsky koncipient

Koľko stojí ochranná známka?

Poplatok za podanie prihlášky sa aktuálne pohybuje od 166 do 332 eur, pokiaľ sa jedná o tovary a služby do troch tried. Za každú triedu navyše sa platí 20 eur. Detailné informácie nájdete na stránke Úradu priemyselného vlastníctva SR

Pravidlá používania ochrannej známky

Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo na jej spojenie s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná. Bez jeho súhlasu nikto nesmie používať označenie zhodné s ochrannou známkou pre zhodné tovary alebo služby alebo označenie, ak z dôvodu jeho zhodnosti alebo podobnosti s ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti alebo označenie zhodné alebo podobné s ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky dobré meno, ak by používanie tohto označenia v spojení s tovarmi alebo službami, ktoré sú zhodné alebo nepodobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo z dobrého mena ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky alebo jej dobrému menu. 

Za používanie označenia sa považuje najmä:

 • umiestňovanie označenia na tovare alebo na obale tovaru,
 • ponuka alebo uvádzanie na trh označeného tovaru či jeho skladovanie na tieto účely, alebo ponuka či poskytovanie označenej služby,
 • dovoz alebo vývoz označeného tovaru,
 • používanie označenia v obchodnej korešpondencii alebo v reklame,
 • používanie označenia ako obchodného mena či názvu právnickej osoby alebo ako časti obchodného mena či časti názvu právnickej osoby,
 • používanie označenia v porovnávacej reklame spôsobom, ktorý je v rozpore s osobitným predpisom.

Ak existuje nebezpečenstvo, že prvky, na ktoré sa umiestňuje ochranná známka, môžu byť použité v súvislosti s inými tovarmi alebo službami, čo by predstavovalo porušenie práv majiteľa ochrannej známky, ten má právo zakázať tretím osobám v obchodnom styku:

 • umiestňovať označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej podobné, na obaly, štítky, visačky, ochranné prvky, prvky pravosti alebo akékoľvek iné prostriedky, na ktoré možno ochrannú známku umiestniť; 
 • ponúkať alebo uvádzať na trh obaly, štítky, visačky, ochranné prvky, prvky pravosti alebo akékoľvek iné prostriedky, na ktorých je označenie umiestnené, alebo ich na tieto účely skladovať, dovážať či vyvážať.

Ak došlo k neoprávnenému zásahu do práv z ochrannej známky, jej majiteľ sa môže domáhať sa nápravy a odstránenia následkov. Ak bola spôsobená nemajetková ujma, majiteľ ochrannej známky má právo na primerané zadosťučinenie, ktorým môže byť aj peňažné plnenie.

Využite fond na ochranu vášho podniku

V záujme ochrany podnikov bol vytvorený štátny fond s finančnými prostriedkami v hodnote viac ako 60 miliónov eur. Má podnikateľom pomôcť s preplatením nákladov na registráciu práv duševného vlastníctva.

Štátna refundácia nákladov na ochranu patentu, ochrannej známky či dizajnu

Ciele

Úrad priemyselného vlastníctva SR prostredníctvom grantového programu pomôže malým a stredným podnikom. Cieľom fondu je chrániť práva duševného vlastníctva a pomáhať pri rozvoji podnikov. 

Tento fond zabezpečí refundáciu podľa nasledovných ustanovení:

 • pri zápise ochrannej známky a dizajnu na ÚPV SR až do výšky 75 %, 
 • pri zápise medzinárodnej ochrannej známky a dizajnu 50 %,
 • možné preplatiť 75 % nákladov pri podaní národnej a európskej patentovej prihlášky,
 • pri 50 % preplatení nákladov sa dajú registrovať aj nové odrody rastlín na Úrade Spoločenstva pre odrody rastlín.

Kedy?

Získať finančnú pomoc je možné už od začiatku roka 2023. Ako deadline sa síce uvádza dátum 8. decembra tohto roka, avšak platí: Kto prvý príde, ten prvý berie. 

Kto?

Na tento druh pomoci majú nárok všetky malé a stredné podniky so sídlom v Európskej únii. Žiadosť môže podať vlastník, zamestnanec či oprávnený externý zástupca.

Ako to funguje?

 1. Zaregistrujte sa na stránke euipo.europa.eu/ohimportal/sk/online-services/sme-fund a vyberte si preferovaný typ prihlášky.
 2. Po potvrdení získania grantu môžete podať jednu alebo viacero prihlášok národnému, európskemu či medzinárodnému úradu.
 3. Je potrebné zaplatiť správne poplatky za podanie.
 4. Následne podať žiadosť o preplatenie nákladov.

K žiadosti o štátnu refundáciu treba priložiť vo formáte PDF:

 • bankový výpis spoločnosti s názvom firmy ako držiteľa účtu, úplné číslo IBAN s kódom krajiny a kód BIC/SWIFT; 
 • potvrdenie o DPH spoločnosti alebo o vnútroštátnom identifikačnom čísle firmy; 
 • pokiaľ firma využíva služby externého zástupcu, ktorý koná v jej mene, je potrebné priložiť čestné vyhlásenie podpísané oprávneným vlastníkom alebo zamestnancom spoločnosti.

Všeobecné pravidlá využívania štátnej refundácie

Maximálna refundovateľná suma pre jeden podnik je 1 000 eur, pričom sa musí jednať o činnosti spojené s ochrannou známkou a dizajnom. Hoci sú poukazy platné len dva mesiace od udelenia grantu, táto lehota môže byť predĺžená ešte o ďalšie dva mesiace prostredníctvom účtu fondu pre MSP počas posledného mesiaca prvého obdobia. 

Po aktivácii poukazu nasleduje vykonávacie obdobie v trvaní 6 mesiacov, v priebehu ktorého možno v stanovenom rozsahu požiadať o ďalšie činnosti a náhradu. 

Viac informácii o tom, ako získať štátnu finančnú podporu nájdete na stránkach ÚPV SR alebo priamo EUIPO. V prípade otázok je vám k dispozícii aj Informačné centrum Úradu priemyselného vlastníctva SR.

Potrebujete poradiť nielen na poli práva duševného vlastníctva? Riešite s vašou firmou viaceré komplexnejšie problémy a zišli by sa vám skúsení odborníci na konzultáciu? Neváhajte kontaktovať našu advokátsku kanceláriu Hriadel-Heger & Partners. Nájdete nás v Bratislave, Žiline i Nitre. Snažíme sa poskytovať služby s vysokou pridanou hodnotou  a spokojnosť klientov je pre nás na prvom mieste.

Hodnotenie